Ważna informacja dotycząca plików cookies.
Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności
X
Wydawnictwo Translegis

<< powrót

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
STATUS PRAWNY I ZAWODOWY

Autorzy:
Bolesław Cieślik, Danuta Kierzkowska, Anna Michalska
Dorota Staniszewska-Kowalak i Jacek Zieliński
Redakcja: Dorota Staniszewska-Kowalak

Wydawnictwo Translegis,
partner Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa 2018

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Status prawny tłumacza przysięgłego

 • 1. Tłumacz przysięgły jako instytucja prawa sądowego 1920-2004
 • 2. Tłumacz przysięgły jako wolny zawód określony w ustawie
 • 2 .1. Przepisy ogólne - podmiot ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
 • 2.2. Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
 • 2.3. Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego określone ustawą
 • 2.3.1 Uprawnienia i obowiązki tłumaczy przysięgłych
 • 2.3.2 Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego
 • 2.3.3 Dokumentowanie pracy tłumacza przysięgłego
 • 2.4. Odpowiedzialność tłumaczy przysięgłych za nieprawidłowe i nierzetelne wykonywanie obowiązków
 • 2.4.1. Odpowiedzialność karna tłumacza przysięgłego
 • 2.4.2. Odpowiedzialność cywilna tłumacza przysięgłego
 • 2.4.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna tłumacza przysięgłego
 • 2.4.4. Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego
 • 2.5.Staż adaptacyjny i test umiejętności w postępowaniu o uznanie kwalifikacji tłumacza przysięgłego
 • 2.5.1.Staż adaptacyjny w postępowaniu o uznanie kwalifikacji tłumacza przysięgłego
 • 2.5.2. Test umiejętności w postępowaniu o uznanie kwalifikacji tłumacza przysięgłego

Rozdział II. Zasady wykonywania zawodu w praktyce tłumacza przysięgłego

 • 1. Etyka tłumacza przysięgłego
 • 1.2. Pojęcia staranności, wierności, rzetelności i bezstronności w tłumaczeniu
 • 1.3. Zachowanie tajemnicy zawodowej
 • 1.4. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych
 • 1.5. Korzystanie z pomocy warsztatowych i specjalistycznych konsultacji
 • 1.6. Obowiązek przyjęcia zlecenia a prawo odmowy tłumaczenia
 • 1.7. Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego
 • 1.8. Solidarność koleżeńska i kultura zawodowa tłumacza
 • 2. Warsztat tłumacza przysięgłego – tłumaczenie pisemne
 • 2.1. Przedmiot pisemnego i ustnego tłumaczenia poświadczonego
 • 2.3. Poświadczenie zgodności tłumaczenia z tekstem niesygnowanym
 • 2.5. Układ graficzny tekstu tłumaczenia a wynagrodzenie
 • 2.6. Postać materialna tłumaczenia poświadczonego
 • 2.7. Stosowanie opisu części pominiętych w tłumaczeniu
 • 2.8. Uwagi i wzmianki tłumacza
 • 2.9. Nazwy geograficzne zapisane w języku obcym w tłumaczeniu na język polski
 • 2.10. Imiona i nazwiska w tłumaczeniu tekstów zapisanych w alfabetach niełacińskich
 • 2.11. Forma nazwisk i imion w tłumaczeniu z języka fleksyjnego na niefleksyjny oraz z języka niefleksyjnego na fleksyjny
 • 2.12. Znaki diakrytyczne i ich brak w nazwach własnych
 • 2.13. Aktualna nazwa miejsca zdarzenia w tłumaczeniu aktów stanu cywilnego
 • 2.14. Litery alfabetów niełacińskich w numerach identyfikacyjnych
 • 2.15. Przytaczanie nazw jednostek miar i wag bez konwersji
 • 2.16. Świadectwa i dyplomy w tłumaczeniu poświadczonym
 • 2.17. Przytaczanie w tłumaczeniu adresu osoby lub instytucji
 • 2.18. Zaznaczanie w tłumaczeniu niewypełnionych rubryk
 • 2.19. Nieintegralne elementy dokumentu urzędowego lub firmowego
 • 2.20. Niepoprawność ortograficzna lub gramatyczna
 • 2.21. Błędy w ważnych elementach dokumentu
 • 2.22. Elementy tekstu dokumentu w języku innym niż język źródłowy
 • 2.23.Tłumaczenie części dokumentu
 • 2.24. Tłumaczenie dokumentów wieloczęściowych
 • 2.25. Tłumaczenie dokumentu w rubrykach pionowych
 • 2.26. Sposób pisania dat w tłumaczeniu
 • 2.27. Tłumaczenie skrótów i skrótowców
 • 2.28. Łączenie i pieczętowanie tłumaczenia wielostronicowego
 • 2.29. Poświadczenie tłumaczenia dostarczonego
 • 2.30. Formuła poświadczająca tłumaczenie
 • 2.31. Pieczęć okrągła tłumacza przysięgłego
 • 2.32. Pieczęcie podłużne i blankiet firmowy tłumacza przysięgłego
 • 2.33. Specjalna ochrona pieczęci tłumacza przysięgłego i jego osobista odpowiedzialność za przechowywanie tej pieczęci
 • 2.34. Repertorium tłumacza przysięgłego
 • 3. Warsztat tłumacza przysięgłego – tłumaczenie ustne
 • 3.1. Prawo do informacji o tematyce i zakresie tłumaczenia ustnego
 • 3.2. Prawo sprawdzenia możliwości porozumienia się z osobą, której wypowiedzi mają być tłumaczone
 • 3.3. Stanowisko pracy tłumacza ustnego i dobra słyszalność wypowiedzi
 • 3.4. Ustalenie technik tłumaczenia ustnego
 • 3.5. Czas pracy tłumacza ustnego
 • 3.6. Prawo tłumacza do otrzymania wyjaśnienia i uzupełniania tłumaczenia
 • 3.7. Pojęcie wierności tłumaczenia ustnego
 • 3.8. Dostosowanie tempa wypowiedzi i udostępnienie odczytywanego tekstu
 • 3.9. Prawo do ochrony danych osobowych tłumacza ustnego

Rozdział III. Suplement

1. Akty prawne

 • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. wzoru świadectwa potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws.transliteracji imion i nazwisk
 • Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (wyciąg)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

2. Dokumenty

 • Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności TP stosowane przez KOZ
 • Lista definicji polskiego szkolnictwa wyższego
 • Kodeks tłumacza polskiego STP
 • Kodeks tłumacza przysięgłego PT TEPIS

3. Literatura zawodowa