Ważna informacja dotycząca plików cookies.
Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności
X
Wydawnictwo Translegis

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW
PRZEZNACZONYCH DO PUBLIKACJI W „LINGUA LEGIS”
Translegis 2015

Termin nadsyłania tekstów artykułów proponowanych do zamieszczenia w najbliższym numerze Lingua Legis: 15 listopada 2015 r.
Teksty należy przesyłać na adres: lingualegis@translegis.com.pl

ZASADY OGÓLNE

Adres redakcji „Lingua Legis”. Redakcja przyjmuje do ewentualnej publikacji teksty artykułów o objętości ok. 7-10 stron (po 1800 znaków) wraz z danymi dotyczącymi autora (imię nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres pocztowy, numer telefonu, faksu, adres e-mail) pocztą elektroniczną na adres: lingualegis@translegis.com.pl, natomiast korespondencję pocztą zwykłą można kierować na adres: Wydawnictwo Translegis, Redakcja Lingua Legis, ul. Krasińskiego 16 lok. 134, 01-581 Warszawa.

Tytuł artykułu proszę podać wersalikami (wielkimi literami) w pozycji wyśrodkowanej.

Nazwisko autora. Bezpośrednio pod tytułem proszę umieścić imię i nazwisko autora bez tytułów i stopni.

Nota biograficzna. W celu zwięzłego przedstawienia autora krótka notka biograficzna (pod jego nazwiskiem) o objętości 4-6 wierszy (patrz przykładowy numer „LL”) ma zawierać (w trzeciej osobie) jego tytuł zawodowy lub stopień naukowy, specjalizację zawodową lub naukową, firmę zatrudniającą lub uczelnię oraz kilka najważniejszych osiągnięć zawodowych (współpraca z instytucjami, firmami itp.) i/lub naukowych (publikacje – nie więcej niż trzy).

Słowa kluczowe (3-7) autor podaje bezpośrednio pod notą biograficzną, określając najważniejsze tematy omawiane w artykule.

Paginacja. Wszystkie strony tekstu powinny mieć numerację w dolnym prawym rogu.

Śródtytuły proszę pisać małymi pogrubionymi literami i oddzielać od tekstu pojedynczym odstępem.

Streszczenie. Do każdego artykułu prosimy dołączyć krótkie streszczenie (ok. 10-15 wierszy) w języku angielskim (Summary) lub przynajmniej polskim, jeżeli autor nie jest w stanie dostarczyć streszczenia po angielsku.

Przypisy. umieszczamy bezpośrednio w tekście artykułu, zaś zawierające dane bibliograficzne należy włączyć do bibliografii. Jeżeli dzieło danego autora powtarza się, proszę użyć w nawiasie skrótu (op. cit.) lub słowa (ibidem) lub (ibid.) Prosimy nie zamieszczać przypisów, uwag i komentarzy pod tekstem.

Odnośniki w tekście do cytowanej literatury powinny być krótkie i umieszczane w nawiasie: nazwisko autora, spacja, rok publikacji, np. (Kielar 1978) lub nazwisko, spacja, rok, dwukropek, spacja, numer strony (stron), np.: (Nida 1964: 158-159). Podane numery stron odnoszą się jedynie do cytowanego fragmentu, a nie do całości artykułu. Odnośniki należy umieszczać w tekście głównym, nie w przypisach. Pełne dane bibliograficzne cytowanej literatury należy podać w bibliografii na końcu tekstu.

Inicjały imion autorów w odnośnikach należy podawać wyłącznie wtedy, gdy zachodzi konieczność ich rozróżnienia, np. A. Kowalska od M. Kowalska. Jeśli nazwisko cytowanego autora jest częścią zdania w tekście, stosujemy formę: „Bloomfield (1933: 264) wprowadził termin...”

BIBLIOGRAFIA

Porządek alfabetyczny danych bibliograficznych. Kolejność alfabetyczna odnosi się do pierwszej litery nazwiska autora. Jeśli w bibliografii występuje kilka pozycji tego autora, podajemy je w kolejności chronologicznej (wg roku publikacji). Jeżeli w danym roku wydanych zostało kilka cytowanych pozycji, dla rozróżnienia dodajemy przy roku publikacji literę a, b, c, d itd.

Oryginalne brzmienie i kolejność danych. Dane bibliograficzne podajemy w oryginalnym brzmieniu w następującej kolejności i z właściwą interpunkcją ukazaną w poniższych przykładach.

Książki: Nazwisko, inicjały imion autora (lub redaktora z oznaczeniem w nawiasie „red.” lub „ed.”), inicjały imion i nazwiska współautorów (współredaktorów), rok publikacji w nawiasach, tytuł (kursywą), tom, część, nazwa serii (w nawiasach kwadratowych).
Miejsce publikacji, wydawca. Na przykład:

 • Neubert, A. (1985), Text and Translation. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.
 • Crystal, D., D. Davy (1969), Investigating English Style. London: Longman.
 • Chomsky, N. (1972 a), Language and Mind. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.
  ___________ (1972 b), Studies on Semantics in Generative Grammar. [Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata, Series minor, 107]. The Hague: Mouton.
 • Delisle, J., H. Lee-Jahnke, M. C. Cormier (ed.), (1999), Translation Terminology. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Artykuł z tomu zbiorowego: Nazwisko, inicjały imion autora, inicjały imion i nazwiska współautorów prac zbiorowych, rok publikacji w nawiasach, tytuł artykułu (w cudzysłowie), przyimek (z dwukropkiem) „w:” lub „in:”, inicjały imion i nazwisko redaktora(ów), tytuł zbioru (kursywą), tom, nazwa serii [w nawiasach kwadratowych] oraz numery stron, np.:

 • Pollak, S. (1975), „Przekład artystyczny”, w: S. Pollak, (red.) O sztuce tłumaczenia. Wrocław: Ossolineum. 337-378.
 • Kielar, B., J. Miler (1992), „Through the Looking Glass of Translation”, in: J. Miler, (ed.), International Forum of Legal Translation 1992, Proceedings. Warsaw: TEPIS, 41-53.

Artykuł z czasopisma: Nazwisko, inicjały imion autora, inicjały imion i nazwiska współautorów prac zbiorowych, rok publikacji (w nawiasach), tytuł artykułu (w cudzysłowie), nazwa czasopisma (kursywą), numer tomu, zeszyt (lub data), pierwsza i ostatnia strona, np.:

 • Schumacher, N. (1972), „Analyse du processus de la traducion”, Le langage et l’homme, No. 1, 39-52.

Źródło online: Nazwisko, inicjały imion autora, inicjały imion i nazwiska współautorów, rok publikacji (w nawiasach), tytuł materiału (w cudzysłowie), nazwa czasopisma (kursywą), numer tomu, zeszyt (lub data), strony od-do, [dostęp: data] w nawiasie kwadratowym oraz adres strony internetowej www. Na przykład:

 • Wang Xuxu [et al.]: (2005), „Catalytic properties of tin containing mesoporous silicas”. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical [online]. 238, s. 185-191. [dostęp: 29 III 2007]. www.sciencedirect.com

Wyróżnianie kursywą dotyczy (patrz wyżej): tytułów książek, zbiorów i czasopism.

Wyróżnianie cudzysłowem dotyczy (patrz wyżej) tylko tytułów artykułów.

Interpunkcja – patrz przykłady.

DECYZJA O PRZYJEĘCIU DO DRUKU

Redakcja czasopisma „Lingua Legis” zastrzega sobie prawo przyjęcia lub nieprzyjęcia nadesłanego artykułu do druku. W razie przyjęcia artykułu przez recenzentów autor otrzyma propozycję naniesienia poprawek w określonym terminie, zaś w razie nieprzyjęcia – zawiadomienie o takiej decyzji bez uzasadnienia.
Redakcja Lingua Legis zastrzega sobie również prawo do usuwania oczywistych błędów językowych, literowych, przeoczeń i omyłek, których usunięcie nie zmienia intencji autora. Zakłada się również, że Autor artykułu wyraża zgodę na jego nieodpłatną publikację w ramach jednorazowego zezwolenia na wykorzystanie jego praw autorskich udzielonego przy nadesłaniu tekstu redakcji. Redakcja w ten sposób nie ogranicza praw Autora do umieszczenia tego samego artykułu w innych publikacjach.

ZASADY RECENZOWANIA I PRZYJMOWANIA ARTYKUŁÓW
DO PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE LINGUA LEGIS

 • Artykuły nadesłane do publikacji w czasopiśmie Lingua Legis są oceniane przez dwóch recenzentów wchodzących w skład Komitetu Redakcyjnego Lingua Legis lub spoza tego grona, wybranych przez redaktora naczelnego w zależności od języka oraz tematyki artykułu.
 • Artykuły zgłoszone przez osoby z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego są przyjmowane bez recenzji na podstawie decyzji redaktora naczelnego, który jednak może odmówić przyjęcia artykułu ze względu na zastrzeżenia co do jego tematyki.
 • Recenzenci spoza Komitetu Redakcyjnego wybierani są spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora, zatrudnionych przez uczelnie lub współpracujących z uczelniami na innych zasadach, lub posiadających tytuł magistra oraz wybitny dorobek w zawodzie tłumacza specjalistycznego.
 • Autor ma obowiązek zastosowania się do „Wskazówek dla autorów artykułów przeznaczonych do publikacji w Lingua Legis”, z którymi ma możliwość zapoznania się na stronie www.translegs.com.pl oraz indywidualnie, po otrzymaniu ich z redakcji LL w odpowiedzi na propozycję nadesłania artykułu.
 • Autor zgłoszonego artykułu w razie dopuszczenia go do publikacji otrzymuje uwagi naniesione przez nieznanego mu z nazwiska recenzenta, któremu nie jest znane nazwisko autora.
 • Nazwiska recenzentów są podawane do wiadomości w każdym numerze czasopisma na stronie tytułowej jako nazwiska osób wchodzących w skład Komitetu Redakcyjnego oraz na stronie internetowej Wydawnictwa www.translegis.com.pl.
 • Recenzja jest wydawana w formie pisemnej i zawiera ogólne uwagi, szczegółowe sugestie oraz wniosek o dopuszczenie lub odrzucenie artykułu do publikacji.
 • W razie wniosku recenzenta o przyjęcie artykułu autor zobowiązany jest ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i sugestii oraz nanieść je w pliku z uwagami recenzenta.
 • Recenzja negatywna powoduje odrzucenie tekstu przez redaktora naczelnego i nie zobowiązuje go do uzasadniania tej decyzji wobec autora.
 • Niniejsze zasady stanowią integralną część „Wskazówek dla autorów artykułów przeznaczonych do publikacji w Lingua Legis” i są podawane do wiadomości publicznej oraz indywidualnie każdemu autorowi.

Redaktor Naczelna
Lingua Legis
Dr Danuta Kierzkowska
redakcja@translegis.com.pl


KOMITET REDAKCYJNY
CZASOPISMA LINGUA LEGIS 2014

Recenzenci:
Prof. dr hab. Barbara Z. Kielar, prof. dr hab. Jan Lewandowski,
prof. dr hab. Julian Maliszewski, dr Danuta Kierzkowska,
dr Anna Jopek-Bosiacka, dr hab. Artur D. Kubacki,
mgr Janusz Poznański, mgr Tomasz Żebrowski.

Redaktor naczelna: dr Danuta Kierzkowska
Sekretarz redakcji: Gabriela Lewandowska