Co to jest czasownik "to be" w języku angielskim? Wyjaśnienie funkcji i przykłady użycia

Co to jest czasownik "to be" w języku angielskim? Wyjaśnienie funkcji i przykłady użycia
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska05.07.2024 | 8 min.

Czasownik "być" w języku angielskim, znany jako "to be", to jeden z najważniejszych i najczęściej używanych czasowników. Pełni kluczową rolę w tworzeniu zdań, wyrażaniu stanów, opisywaniu cech i budowaniu bardziej złożonych konstrukcji gramatycznych. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym uczniem języka angielskiego, zrozumienie funkcji i zastosowań czasownika "to be" jest niezbędne do płynnej komunikacji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu wszechstronnemu czasownikowi, jego formom i przykładom użycia.

Kluczowe wnioski:
 • Czasownik "to be" ma wiele form zależnych od osoby, liczby i czasu gramatycznego.
 • Używamy go do opisywania cech, stanów, zawodów i lokalizacji.
 • Jest niezbędny w tworzeniu czasów ciągłych i strony biernej.
 • Zmienia swoją pozycję w pytaniach i przeczeniach, co wpływa na strukturę zdania.
 • Opanowanie "to be" znacząco poprawi Twoją płynność w języku angielskim.

Definicja i znaczenie czasownika "być" w angielskim

Czasownik "być" w języku angielskim, znany jako "to be", jest fundamentalnym elementem gramatyki i komunikacji. To jeden z najważniejszych i najczęściej używanych czasowników w języku angielskim. Jego podstawowa funkcja polega na wyrażaniu istnienia, stanu lub tożsamości.

W swojej najprostszej formie, czasownik "być" służy do łączenia podmiotu z orzecznikiem, opisując cechy, właściwości lub stan podmiotu. Na przykład, w zdaniu "Jestem zmęczony" (I am tired), "am" jest formą czasownika "to be", łączącą podmiot "I" z przymiotnikiem "tired".

Warto zauważyć, że czasownik "być" w angielskim ma wiele różnych zastosowań. Może być używany do wyrażania zawodu (She is a doctor), lokalizacji (They are in London), czasu (It is 3 o'clock), a nawet do tworzenia bardziej złożonych konstrukcji gramatycznych, takich jak czasy ciągłe czy strona bierna.

Zrozumienie i opanowanie czasownika "być" jest kluczowe dla efektywnej komunikacji w języku angielskim. Jego wszechstronność i częstotliwość występowania sprawiają, że jest on niezbędny zarówno w codziennych rozmowach, jak i w bardziej formalnych kontekstach językowych.

Formy czasownika "być" w różnych czasach gramatycznych

Czasownik "być" w języku angielskim zmienia swoją formę w zależności od osoby, liczby i czasu gramatycznego. W czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) mamy trzy główne formy: "am" dla pierwszej osoby liczby pojedynczej, "is" dla trzeciej osoby liczby pojedynczej oraz "are" dla wszystkich pozostałych przypadków.

W czasie przeszłym prostym (Past Simple), czasownik "być" przybiera dwie formy: "was" dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej oraz "were" dla wszystkich pozostałych przypadków. Na przykład: "I was happy" (Byłem szczęśliwy) lub "They were at home" (Oni byli w domu).

Czas przyszły (Future Simple) tworzy się przy użyciu "will be" dla wszystkich osób i liczb. Na przykład: "She will be a doctor" (Ona będzie lekarzem). Warto zauważyć, że w języku angielskim istnieje również konstrukcja "going to be", która również wyraża przyszłość, ale z nieco innym odcieniem znaczeniowym.

W czasach złożonych, takich jak Present Perfect, czasownik "być" przybiera formę "have been" lub "has been". Na przykład: "I have been busy all day" (Byłem zajęty cały dzień). Znajomość tych form jest kluczowa dla prawidłowego wyrażania się w różnych kontekstach czasowych.

Czytaj więcej: Tabela nieregularnych czasowników angielskich - najważniejsze czasowniki

Zastosowanie czasownika "być" w zdaniach twierdzących

W zdaniach twierdzących, czasownik "być" pełni rolę łącznika między podmiotem a orzecznikiem. Najczęściej używamy go do opisywania cech, stanów lub tożsamości. Na przykład: "Jestem wysoki" (I am tall), gdzie "am" łączy podmiot "I" z przymiotnikiem "tall".

Innym powszechnym zastosowaniem jest wyrażanie zawodu lub roli. Przykładowo: "On jest nauczycielem" (He is a teacher). W tym przypadku czasownik "być" łączy podmiot z rzeczownikiem określającym profesję.

Czasownik "być" często używany jest również do określania lokalizacji. Na przykład: "Książka jest na stole" (The book is on the table). W tym kontekście, czasownik wskazuje na położenie przedmiotu.

Warto zauważyć, że w języku angielskim czasownik "być" jest niezbędny w zdaniach, gdzie w języku polskim moglibyśmy go pominąć. Na przykład, mówiąc o pogodzie, powiemy "It is sunny" (Jest słonecznie), podczas gdy po polsku wystarczy powiedzieć "Słonecznie".

 • Opisywanie cech: She is intelligent. (Ona jest inteligentna.)
 • Wyrażanie zawodu: They are doctors. (Oni są lekarzami.)
 • Określanie lokalizacji: We are at home. (Jesteśmy w domu.)
 • Podawanie czasu: It is 7 o'clock. (Jest siódma.)
 • Opisywanie stanów: I am hungry. (Jestem głodny.)

Użycie czasownika "być" w pytaniach i przeczeniach

W pytaniach, czasownik "być" zmienia swoją pozycję, przesuwając się na początek zdania. Na przykład, zdanie twierdzące "She is happy" (Ona jest szczęśliwa) zamienia się w pytanie "Is she happy?" (Czy ona jest szczęśliwa?). Ta inwersja jest kluczowa dla tworzenia poprawnych pytań w języku angielskim.

W przypadku pytań dotyczących podmiotu, struktura zdania pozostaje taka sama jak w zdaniu twierdzącym, ale zmieniamy zaimek na "who" lub "what". Na przykład: "Who is the new teacher?" (Kto jest nowym nauczycielem?). To ważne rozróżnienie, które często sprawia trudności uczącym się języka angielskiego.

Tworzenie przeczeń z czasownikiem "być" jest stosunkowo proste. Wystarczy dodać "not" po formie czasownika. Na przykład: "I am not tired" (Nie jestem zmęczony), "She is not at home" (Ona nie jest w domu). W mowie potocznej często używa się skróconych form, takich jak "isn't" czy "aren't".

Warto zauważyć, że w języku angielskim, w przeciwieństwie do polskiego, nie używamy podwójnego przeczenia. Zamiast powiedzieć "I am not never tired" (co byłoby odpowiednikiem polskiego "Nie jestem nigdy zmęczony"), powiemy "I am never tired" lub "I'm not ever tired".

Czasownik "być" jako czasownik posiłkowy w angielskim

Czasownik "być" w języku angielskim pełni również funkcję czasownika posiłkowego, co znacznie rozszerza jego zastosowanie. Jednym z najważniejszych przykładów jest tworzenie czasów ciągłych (continuous tenses). W tych konstrukcjach, czasownik "być" łączy się z formą -ing głównego czasownika.

Na przykład, w zdaniu "I am working" (Pracuję), "am" jest formą czasownika "być", a "working" to forma -ing głównego czasownika "work". Ta konstrukcja pozwala na wyrażenie czynności trwających w danym momencie lub zaplanowanych na przyszłość.

Innym kluczowym zastosowaniem czasownika "być" jako czasownika posiłkowego jest tworzenie strony biernej. W tej konstrukcji, czasownik "być" łączy się z imiesłowem biernym (past participle) głównego czasownika. Na przykład: "The letter was sent yesterday" (List został wysłany wczoraj).

Warto zauważyć, że czasownik "być" jako czasownik posiłkowy zachowuje swoje formy w różnych czasach gramatycznych. Na przykład, w czasie przeszłym ciągłym będziemy mieli konstrukcję "was/were + -ing", a w stronie biernej w czasie przyszłym "will be + past participle".

 • Czasy ciągłe: She is studying for her exam. (Ona uczy się do egzaminu.)
 • Strona bierna: The book was written by a famous author. (Książka została napisana przez sławnego autora.)
 • Wyrażanie przyszłości: We are meeting tomorrow. (Spotykamy się jutro.)
 • Opisywanie stanów tymczasowych: He is being careful with the new equipment. (On jest ostrożny z nowym sprzętem.)
 • Tworzenie konstrukcji emfatycznych: She is being stubborn again. (Ona znowu się upiera.)

Najczęstsze błędy przy użyciu czasownika "być" po polsku

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków uczących się angielskiego jest pomijanie czasownika "być" w zdaniach, gdzie w języku polskim byłby on opcjonalny. Na przykład, zamiast powiedzieć "It cold today" (co jest niepoprawne), powinniśmy użyć pełnej formy "It is cold today" (Jest dziś zimno).

Innym typowym błędem jest nieprawidłowe użycie form czasownika "być" w zależności od osoby i liczby. Przykładowo, często można usłyszeć "They is..." zamiast poprawnego "They are...". Warto pamiętać, że "is" używamy tylko dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he, she, it).

Problematyczne bywa również tworzenie pytań z czasownikiem "być". Wielu uczących się zapomina o inwersji i tworzy pytania na wzór polski, np. "You are happy?" zamiast poprawnego "Are you happy?". Pamiętajmy, że w pytaniach ogólnych czasownik "być" zawsze przechodzi na początek zdania.

Wreszcie, warto zwrócić uwagę na błędy w używaniu czasownika "być" w czasach złożonych. Na przykład, w czasie Present Perfect często można spotkać się z błędnym użyciem "is" zamiast "has been". Pamiętajmy, że w tym czasie używamy formy "have been" lub "has been".

Podsumowanie

Czasownik "być" w języku angielskim jest fundamentalnym elementem gramatyki, pełniącym wiele kluczowych funkcji. Od wyrażania stanów i cech, poprzez tworzenie pytań i przeczeń, aż po rolę czasownika posiłkowego w bardziej złożonych konstrukcjach - jego wszechstronność czyni go niezbędnym narzędziem w efektywnej komunikacji.

Opanowanie różnych form i zastosowań czasownika "być" jest kluczowe dla płynnego posługiwania się językiem angielskim. Unikając typowych błędów i pamiętając o specyfice użycia czasowników "być" w różnych kontekstach, można znacząco poprawić swoją znajomość języka i pewność w codziennej komunikacji.

Najczęstsze pytania

Podstawowe formy czasownika "to be" w czasie teraźniejszym to: "am" (dla I), "is" (dla he, she, it) oraz "are" (dla you, we, they). Przykłady: I am happy, She is smart, They are busy. Te formy są kluczowe w codziennej komunikacji i stanowią podstawę do tworzenia bardziej złożonych konstrukcji gramatycznych.

Aby utworzyć pytanie z czasownikiem "to be", należy przenieść go na początek zdania. Na przykład: "You are happy" zmienia się w "Are you happy?". W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej: "Is she a teacher?". Pamiętaj, że intonacja również odgrywa ważną rolę w tworzeniu pytań w mowie.

Tak, w większości przypadków czasownik "to be" jest niezbędny w zdaniach angielskich, nawet gdy w języku polskim można go pominąć. Na przykład, mówiąc o pogodzie, po angielsku powiemy "It is cold" (Jest zimno), podczas gdy po polsku wystarczy powiedzieć "Zimno". To ważna różnica między językami.

Czasownik "to be" jest kluczowy w tworzeniu czasów ciągłych. Używamy go jako czasownika posiłkowego, po którym następuje forma -ing głównego czasownika. Na przykład: "I am working" (Pracuję), "She is studying" (Ona się uczy). Ta konstrukcja pozwala na wyrażenie czynności trwających w danym momencie.

Najczęstsze błędy to pomijanie "to be" w zdaniach gdzie jest wymagany, nieprawidłowe formy w zależności od osoby i liczby (np. "They is" zamiast "They are"), tworzenie pytań bez inwersji oraz błędne użycie w czasach złożonych. Świadomość tych pułapek pomoże w uniknięciu typowych błędów i poprawie płynności językowej.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Przykładowy test TOEFL - przygotuj się do międzynarodowego egzaminu językowego
 4. Informacje o Wielkiej Brytanii - najważniejsze fakty i ciekawostki
 5. Certyfikaty Cambridge: rodzaje i jak się do nich przygotować - wszystko, co musisz wiedzieć
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska

Witajcie! W krainie języka i struktur układam wyrazy. Opowiem o unikalnych zasobach nauki online, doskonaleniu wymowy, subtelnym słownictwie. Razem zgłębimy tajemnice składni i praktyki językowej. Niech słowa tańczą harmonijnie!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły