Jaki poziom angielskiego jest na maturze? Wszystko, co musisz wiedzieć

Jaki poziom angielskiego jest na maturze? Wszystko, co musisz wiedzieć
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska05.07.2024 | 9 min.

Jaki poziom angielskiego jest na maturze? To pytanie nurtuje wielu uczniów przygotowujących się do tego ważnego egzaminu. W tym artykule rozwiejemy Twoje wątpliwości, przedstawiając szczegółowe informacje na temat wymagań językowych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dowiesz się, czego możesz się spodziewać na egzaminie pisemnym i ustnym, oraz jak efektywnie przygotować się do osiągnięcia sukcesu na maturze z angielskiego.

Kluczowe wnioski:
 • Matura z angielskiego oferuje dwa poziomy: podstawowy (B1) i rozszerzony (B2).
 • Egzamin pisemny sprawdza umiejętności w zakresie słuchania, czytania i pisania.
 • Część ustna koncentruje się na umiejętnościach komunikacyjnych i płynności wypowiedzi.
 • Regularna nauka i praktyka są kluczowe dla osiągnięcia dobrego wyniku na maturze.
 • Warto korzystać z różnorodnych materiałów, w tym autentycznych źródeł anglojęzycznych.

Jaki poziom angielskiego jest na maturze podstawowej?

Matura podstawowa z języka angielskiego odpowiada poziomowi B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Na tym poziomie oczekuje się, że zdający będzie w stanie zrozumieć główne punkty jasnych, standardowych wypowiedzi na znane tematy spotykane w pracy, szkole czy czasie wolnym.

Egzamin na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego. Obejmuje on zadania z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Zdający powinien wykazać się znajomością podstawowych struktur gramatycznych i słownictwa.

Na maturze podstawowej z angielskiego można spodziewać się tekstów o tematyce ogólnej, dotyczących życia codziennego, kultury, nauki czy technologii. Zadania często koncentrują się na wydobywaniu głównych informacji z tekstu, rozumieniu ogólnego sensu wypowiedzi oraz prostym formułowaniu własnych myśli.

Warto pamiętać, że chociaż poziom podstawowy może wydawać się łatwiejszy, wymaga on solidnego przygotowania. Kluczowe jest opanowanie podstawowych czasów gramatycznych, umiejętność budowania prostych zdań oraz znajomość słownictwa z różnych dziedzin życia codziennego.

Przygotowując się do matury podstawowej, warto skupić się na regularnym ćwiczeniu wszystkich umiejętności językowych. Czytanie prostych artykułów w języku angielskim, słuchanie anglojęzycznych podcastów czy pisanie krótkich tekstów na różne tematy może znacząco pomóc w osiągnięciu sukcesu na egzaminie.

Jaki poziom angielskiego jest na maturze rozszerzonej?

Poziom matury rozszerzonej z angielskiego odpowiada poziomowi B2 według ESOKJ. Jest to poziom zdecydowanie wyższy niż podstawowy, wymagający od zdającego większej biegłości językowej i umiejętności radzenia sobie w bardziej złożonych sytuacjach komunikacyjnych.

Na poziomie rozszerzonym oczekuje się, że maturzysta będzie w stanie zrozumieć główne idee złożonych tekstów na tematy zarówno konkretne, jak i abstrakcyjne. Powinien również umieć wypowiadać się płynnie i spontanicznie, formułując jasne, szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne na szeroki zakres tematów.

Egzamin na poziomie rozszerzonym obejmuje zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Teksty i zadania są bardziej złożone i wymagające niż na poziomie podstawowym.

Maturzyści przystępujący do egzaminu rozszerzonego powinni wykazać się znajomością szerszego zakresu słownictwa, w tym idiomów i kolokacji. Oczekuje się również biegłości w stosowaniu bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych, takich jak mowa zależna, zdania warunkowe czy strona bierna.

Przygotowanie do matury rozszerzonej wymaga systematycznej pracy i zaangażowania. Warto sięgać po autentyczne materiały językowe, takie jak artykuły z anglojęzycznych gazet, programy telewizyjne czy podcasty, aby osłuchać się z językiem używanym w różnych kontekstach i na różne tematy.

Czytaj więcej: Badania Językowe: Odkrywanie Tła i Historii Angielskiego

Jak ocenić jaki poziom angielskiego jest na maturze?

Ocena poziomu angielskiego na maturze opiera się na kilku kluczowych aspektach. Przede wszystkim, należy wziąć pod uwagę rodzaj i złożoność zadań prezentowanych na egzaminie. Matura podstawowa zawiera zadania odpowiadające poziomowi B1, podczas gdy rozszerzona - poziomowi B2.

Ważnym elementem oceny jest również zakres tematyczny tekstów i zadań. Na poziomie podstawowym przeważają tematy z życia codziennego, podczas gdy na rozszerzonym pojawiają się bardziej specjalistyczne zagadnienia, wymagające szerszej wiedzy ogólnej i bogatszego słownictwa.

Kolejnym aspektem jest stopień trudności struktur gramatycznych wymaganych do poprawnego rozwiązania zadań. Poziom rozszerzony oczekuje od zdających znajomości i umiejętności stosowania bardziej zaawansowanych konstrukcji językowych.

Warto również zwrócić uwagę na długość i złożoność tekstów do czytania i słuchania. Na poziomie rozszerzonym są one dłuższe i bardziej skomplikowane, często zawierają idiomy, wyrażenia potoczne czy specjalistyczne terminy.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem, jest rodzaj i poziom trudności zadań pisemnych. Na poziomie podstawowym oczekuje się prostszych form wypowiedzi, podczas gdy na rozszerzonym zdający muszą wykazać się umiejętnością tworzenia bardziej złożonych tekstów, często o charakterze argumentacyjnym.

 • Matura podstawowa (B1): Teksty o tematyce codziennej, proste struktury gramatyczne, krótsze formy pisemne.
 • Matura rozszerzona (B2): Złożone teksty, szeroki zakres tematów, zaawansowane struktury gramatyczne, dłuższe formy pisemne wymagające argumentacji.

Jaki poziom angielskiego jest na maturze ustnej?

Zdjęcie Jaki poziom angielskiego jest na maturze? Wszystko, co musisz wiedzieć

Matura ustna z języka angielskiego jest integralną częścią egzaminu maturalnego i ma na celu sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych zdającego. Poziom wymagań na egzaminie ustnym różni się w zależności od tego, czy zdajemy maturę na poziomie podstawowym czy rozszerzonym.

Na poziomie podstawowym (B1) egzamin ustny koncentruje się na umiejętności prowadzenia prostych rozmów na tematy codzienne. Zdający powinien umieć opisywać ludzi, miejsca i sytuacje, opowiadać o swoich doświadczeniach oraz wyrażać opinie na znane sobie tematy. Oczekuje się płynności w komunikacji, ale dopuszczalne są pewne błędy gramatyczne czy leksykalne, o ile nie zakłócają one przekazu.

Na poziomie rozszerzonym (B2) wymagania są znacznie wyższe. Maturzysta powinien wykazać się umiejętnością prowadzenia bardziej złożonych rozmów, argumentowania swojego stanowiska, analizowania różnych aspektów danego tematu oraz używania bardziej zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych. Oczekuje się większej płynności i poprawności językowej.

Warto pamiętać, że na obu poziomach oceniane są nie tylko umiejętności językowe, ale także zdolność do spontanicznej reakcji, umiejętność prowadzenia dyskusji oraz ogólna komunikatywność. Egzaminatorzy zwracają uwagę na wymowę, akcent, intonację oraz naturalność w posługiwaniu się językiem.

Przygotowując się do matury ustnej, warto regularnie ćwiczyć mówienie w języku angielskim, na przykład poprzez rozmowy z native speakerami, udział w dyskusjach na różne tematy czy nagrywanie własnych wypowiedzi w celu analizy i poprawy ewentualnych błędów.

Jaki poziom angielskiego jest na maturze pisemnej?

Matura pisemna z języka angielskiego, podobnie jak ustna, różni się w zależności od wybranego poziomu. Zarówno na poziomie podstawowym (B1), jak i rozszerzonym (B2), egzamin pisemny sprawdza umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Na poziomie podstawowym (B1) teksty do czytania i słuchania są stosunkowo proste, dotyczą tematów z życia codziennego. Zadania sprawdzają umiejętność wychwycenia głównych informacji, zrozumienia ogólnego sensu tekstu oraz prostego wnioskowania. W części pisemnej oczekuje się tworzenia krótkich form, takich jak e-mail czy wpis na blogu, o długości około 80-130 słów.

Poziom rozszerzony (B2) zawiera znacznie trudniejsze i dłuższe teksty, często o charakterze publicystycznym lub naukowym. Zadania wymagają głębszego zrozumienia tekstu, umiejętności analizy i interpretacji. W części pisemnej maturzysta musi stworzyć dłuższą wypowiedź (200-250 słów), najczęściej w formie rozprawki, artykułu lub listu formalnego.

Na obu poziomach oceniana jest nie tylko poprawność językowa, ale także bogactwo słownictwa, umiejętność logicznego konstruowania wypowiedzi oraz realizacja poszczególnych punktów polecenia. Na poziomie rozszerzonym większy nacisk kładzie się na argumentację i umiejętność wyrażania własnych opinii.

Przygotowując się do matury pisemnej, warto regularnie ćwiczyć pisanie różnych form wypowiedzi, czytać teksty w języku angielskim oraz poszerzać zasób słownictwa. Ważne jest również zapoznanie się z kryteriami oceniania i typowymi zadaniami egzaminacyjnymi.

Jak przygotować się do poziomu angielskiego na maturze?

Przygotowanie do matury z języka angielskiego wymaga systematycznej pracy i zaangażowania. Niezależnie od wybranego poziomu, kluczowe jest regularne ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania.

Rozpocznij od oceny swojego obecnego poziomu językowego. Możesz skorzystać z testów diagnostycznych dostępnych online lub w podręcznikach przygotowujących do matury. Pozwoli to określić obszary, które wymagają najwięcej pracy.

Stwórz plan nauki, uwzględniając wszystkie komponenty egzaminu. Przeznacz odpowiednią ilość czasu na każdą umiejętność, nie zapominając o gramatyce i słownictwie. Regularnie rozwiązuj przykładowe arkusze maturalne, aby oswoić się z formatem egzaminu i typami zadań.

Wykorzystuj różnorodne materiały do nauki. Oprócz podręczników, sięgaj po autentyczne źródła anglojęzyczne: artykuły, podcasty, filmy czy seriale. Pomoże to w osłuchaniu się z językiem używanym w różnych kontekstach i przyswojeniu naturalnych zwrotów i wyrażeń.

Ćwicz umiejętność pisania, tworząc różne formy wypowiedzi wymagane na maturze. Proś nauczyciela lub native speakera o korektę i feedback. W przypadku części ustnej, staraj się jak najczęściej mówić po angielsku, nawet jeśli początkowo czujesz się niekomfortowo.

 • Regularnie rozwiązuj przykładowe arkusze maturalne, aby oswoić się z formatem egzaminu.
 • Korzystaj z różnorodnych źródeł: podręczniki, aplikacje językowe, filmy, podcasty, artykuły online.
 • Stwórz własne fiszki ze słownictwem i regularnie je powtarzaj.
 • Ćwicz mówienie i pisanie, prosząc o feedback nauczyciela lub native speakera.
 • Nie zaniedbuj gramatyki - regularnie powtarzaj i utrwalaj struktury wymagane na egzaminie.

Podsumowanie

Matura z języka angielskiego oferuje dwa poziomy: podstawowy (B1) i rozszerzony (B2). Każdy z nich wymaga różnego stopnia zaawansowania językowego i przygotowania. Poziom matury rozszerzonej z angielskiego stawia przed zdającymi wyższe wymagania, sprawdzając umiejętność radzenia sobie z bardziej złożonymi tekstami i zadaniami.

Kluczem do sukcesu na maturze z angielskiego jest systematyczna nauka i praktyka wszystkich umiejętności językowych. Warto korzystać z różnorodnych materiałów, w tym autentycznych źródeł anglojęzycznych, oraz regularnie rozwiązywać przykładowe arkusze maturalne. Takie podejście pomoże osiągnąć pożądany wynik, niezależnie od wybranego poziomu egzaminu.

Najczęstsze pytania

Tak, można zmienić poziom matury z angielskiego, ale tylko do określonego terminu przed egzaminem. Zwykle jest to możliwe do końca lutego roku, w którym odbywa się matura. Należy złożyć pisemną prośbę do dyrektora szkoły o zmianę deklaracji maturalnej. Warto jednak dobrze przemyśleć tę decyzję i skonsultować ją z nauczycielem.

Niezdanie matury z angielskiego na poziomie podstawowym skutkuje koniecznością powtórzenia tego egzaminu w kolejnym roku. Język obcy jest jednym z obowiązkowych przedmiotów maturalnych, więc jego niezdanie oznacza brak otrzymania świadectwa dojrzałości. Można jednak przystąpić do poprawki w sierpniu tego samego roku, jeśli to jedyny niezdany przedmiot.

Zdawanie matury z angielskiego na poziomie rozszerzonym może być korzystne, szczególnie jeśli planujesz studia filologiczne lub na kierunkach, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka. Wyższy wynik z poziomu rozszerzonego może też zwiększyć szanse rekrutacyjne na popularne kierunki. Jednak decyzja powinna zależeć od indywidualnych umiejętności i planów edukacyjnych.

Egzamin ustny z języka angielskiego składa się zwykle z trzech zadań. Pierwsze to rozmowa wstępna, drugie to opis ilustracji i odpowiedzi na pytania, a trzecie to wypowiedź na wylosowany temat i dyskusja z egzaminatorem. Cały egzamin trwa około 15 minut. Oceniane są umiejętności komunikacyjne, zakres i poprawność środków językowych oraz wymowa.

Nie, podczas matury pisemnej z języka angielskiego nie można korzystać ze słownika ani żadnych innych pomocy naukowych. Dozwolone jest używanie tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem/atramentem. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. Warto więc skupić się na rozwijaniu własnego zasobu słownictwa przed egzaminem.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Przykładowy test TOEFL - przygotuj się do międzynarodowego egzaminu językowego
 4. Informacje o Wielkiej Brytanii - najważniejsze fakty i ciekawostki
 5. Certyfikaty Cambridge: rodzaje i jak się do nich przygotować - wszystko, co musisz wiedzieć
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska

Witajcie! W krainie języka i struktur układam wyrazy. Opowiem o unikalnych zasobach nauki online, doskonaleniu wymowy, subtelnym słownictwie. Razem zgłębimy tajemnice składni i praktyki językowej. Niech słowa tańczą harmonijnie!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły