Kiedy have a kiedy has? Wyjaśnienie różnic w użyciu czasowników

Kiedy have a kiedy has? Wyjaśnienie różnic w użyciu czasowników
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska05.07.2024 | 10 min.

Kiedy have a kiedy has - to pytanie często sprawia trudność uczącym się języka angielskiego. Czasowniki "have" i "has" są kluczowe w budowaniu poprawnych zdań, ale ich użycie może być mylące. W tym artykule rozwiejemy Twoje wątpliwości, wyjaśniając różnice między tymi formami i pokazując, jak stosować je prawidłowo w różnych kontekstach. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy chcesz odświeżyć swoją wiedzę, znajdziesz tu praktyczne wskazówki, które pomogą Ci opanować te ważne elementy angielskiej gramatyki.

Kluczowe wnioski:
 • Forma "have" używana jest z zaimkami I, you, we, they, podczas gdy "has" stosujemy z he, she, it.
 • W pytaniach i przeczeniach zasady użycia "have" i "has" są takie same jak w zdaniach twierdzących.
 • Czasowniki "have" i "has" zmieniają formę w zależności od czasu gramatycznego.
 • Poprawne stosowanie "have" i "has" jest kluczowe dla zrozumiałej komunikacji w języku angielskim.
 • Regularna praktyka i świadomość kontekstu pomagają w opanowaniu prawidłowego użycia tych form.

Kiedy have a kiedy has: Podstawowe zasady użycia

Zrozumienie różnicy między kiedy have a kiedy has jest kluczowe dla poprawnego posługiwania się językiem angielskim. Podstawowa zasada jest prosta: "have" używamy z zaimkami I, you, we i they, natomiast "has" stosujemy z he, she i it. To rozróżnienie wynika z zasad gramatycznych dotyczących trzeciej osoby liczby pojedynczej.

Warto zapamiętać, że "have" jest formą podstawową czasownika, używaną w większości przypadków. Natomiast "has" to forma specjalna, zarezerwowana dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Ta reguła obowiązuje zarówno w czasie teraźniejszym prostym (Present Simple), jak i w konstrukcjach z czasownikiem posiłkowym, np. w czasie Present Perfect.

Przykłady użycia: "I have a car" (Mam samochód), "You have a nice smile" (Masz ładny uśmiech), ale "She has a dog" (Ona ma psa), "It has four wheels" (To ma cztery koła). Pamiętaj, że zasada ta dotyczy nie tylko posiadania, ale również innych znaczeń czasownika "have", np. "have breakfast" (jeść śniadanie).

Dla wielu uczących się języka angielskiego ta różnica może być początkowo myląca, szczególnie że w języku polskim nie ma takiego rozróżnienia. Kluczem do opanowania tej zasady jest regularna praktyka i zwracanie uwagi na podmiot zdania. Z czasem, używanie odpowiedniej formy stanie się naturalne i intuicyjne.

Kiedy have: Zastosowanie w różnych formach gramatycznych

Forma "have" jest niezwykle wszechstronna i pojawia się w wielu konstrukcjach gramatycznych. W czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) używamy jej z większością podmiotów: I, you, we, they. Na przykład: "We have a meeting at 2 pm" (Mamy spotkanie o 14:00), "They have two children" (Oni mają dwoje dzieci).

W pytaniach i przeczeniach w czasie Present Simple, "have" zachowuje swoją formę, ale często wymaga czasownika posiłkowego "do/does". Przykłady: "Do you have any siblings?" (Czy masz rodzeństwo?), "They don't have a car" (Oni nie mają samochodu). Wyjątkiem jest brytyjska odmiana języka angielskiego, gdzie można pominąć "do" w niektórych kontekstach.

"Have" jest również kluczowym elementem czasu Present Perfect, gdzie pełni rolę czasownika posiłkowego. W tej konstrukcji, "have" używamy ze wszystkimi osobami, np. "I have finished my homework" (Skończyłem pracę domową), "We have been to Paris" (Byliśmy w Paryżu). To zastosowanie "have" często sprawia trudność Polakom, gdyż w naszym języku nie ma bezpośredniego odpowiednika tego czasu.

Warto pamiętać, że "have" pojawia się także w wielu wyrażeniach idiomatycznych, takich jak "have a good time" (dobrze się bawić), "have a look" (spojrzeć), czy "have a go" (spróbować). W tych przypadkach, "have" traci swoje podstawowe znaczenie posiadania i staje się częścią szerszego wyrażenia.

Czytaj więcej: Tabela nieregularnych czasowników angielskich - najważniejsze czasowniki

Kiedy has: Kiedy używać w zdaniach twierdzących?

"Has" to forma czasownika "have" używana wyłącznie w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) w czasie teraźniejszym prostym (Present Simple). Stosujemy ją w zdaniach twierdzących, gdy mówimy o pojedynczej osobie lub rzeczy. Na przykład: "She has a beautiful voice" (Ona ma piękny głos), "He has a new job" (On ma nową pracę), "The cat has long whiskers" (Kot ma długie wąsy).

Pamiętaj, że "has" używamy nie tylko w kontekście posiadania, ale także w wyrażeniach opisujących czynności lub stany. Przykładowo: "She has breakfast at 7 am" (Ona je śniadanie o 7 rano), "The movie has a great ending" (Film ma świetne zakończenie). W tych przypadkach "has" nie oznacza dosłownego posiadania, ale jest częścią szerszego wyrażenia.

Warto zwrócić uwagę, że "has" stosujemy również z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, które odnoszą się do grup lub organizacji traktowanych jako całość. Na przykład: "The team has won five matches in a row" (Drużyna wygrała pięć meczów z rzędu), "The company has over 1000 employees" (Firma ma ponad 1000 pracowników).

W języku formalnym "has" używamy także z niektórymi zaimkami nieokreślonymi, takimi jak "everyone", "somebody", "nobody". Przykład: "Everyone has the right to education" (Każdy ma prawo do edukacji). To zastosowanie może być szczególnie trudne dla Polaków, ponieważ intuicyjnie możemy traktować te zaimki jako odnoszące się do wielu osób.

 • Używaj "has" z he, she, it oraz rzeczownikami w liczbie pojedynczej.
 • Pamiętaj o "has" w wyrażeniach idiomatycznych i frazach czasownikowych.
 • Stosuj "has" z zaimkami nieokreślonymi w języku formalnym.
 • Zwracaj uwagę na kontekst - "has" nie zawsze oznacza dosłowne posiadanie.

Kiedy have a kiedy has: Pytania i przeczenia

Zdjęcie Kiedy have a kiedy has? Wyjaśnienie różnic w użyciu czasowników

W pytaniach i przeczeniach, zasady użycia kiedy have a kiedy has nieco się komplikują, ale nie martw się - zaraz wszystko wyjaśnimy! W pytaniach bezpośrednich w czasie Present Simple, zarówno "have" jak i "has" zazwyczaj wymagają użycia czasownika posiłkowego "do" lub "does". Na przykład: "Do you have any pets?" (Czy masz jakieś zwierzęta?), "Does she have a car?" (Czy ona ma samochód?).

W przeczeniach sytuacja wygląda podobnie. Używamy "don't have" dla I, you, we, they, oraz "doesn't have" dla he, she, it. Przykłady: "I don't have time for this" (Nie mam na to czasu), "He doesn't have a brother" (On nie ma brata). Zauważ, że w tych konstrukcjach, oryginalne formy "have" i "has" zmieniają się na bezokolicznik "have".

Istnieje jednak wyjątek w brytyjskiej odmianie angielskiego, gdzie można tworzyć pytania i przeczenia bez użycia "do/does", szczególnie w mowie potocznej. Na przykład: "Have you any money?" (Czy masz jakieś pieniądze?), "She hasn't a clue" (Ona nie ma pojęcia). Ta forma jest rzadsza i może brzmieć bardziej formalnie lub archaicznie.

W pytaniach pośrednich, zachowujemy oryginalną formę "have" lub "has", bez inwersji. Na przykład: "I wonder if she has a dog" (Zastanawiam się, czy ona ma psa), "Can you tell me if they have finished?" (Czy możesz mi powiedzieć, czy oni skończyli?). Pamiętaj, że w tych przypadkach nie używamy znaku zapytania na końcu zdania.

Kiedy have a kiedy has w różnych czasach gramatycznych

Użycie kiedy have a kiedy has zmienia się w zależności od czasu gramatycznego. W czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) stosujemy zasady, które już omówiliśmy. Jednak w innych czasach sytuacja wygląda inaczej. Na przykład, w czasie przeszłym prostym (Past Simple) używamy formy "had" dla wszystkich osób: "I had a great time" (Świetnie się bawiłem), "She had a cold last week" (Ona miała przeziębienie w zeszłym tygodniu).

W czasie Present Perfect, "have" i "has" pełnią rolę czasowników posiłkowych. Używamy "have" dla I, you, we, they, a "has" dla he, she, it. Na przykład: "I have seen that movie" (Widziałem ten film), "She has visited Paris" (Ona odwiedziła Paryż). To zastosowanie jest szczególnie ważne, ponieważ Present Perfect nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim.

W czasie przyszłym (Future Simple) używamy "will have" dla wszystkich osób. Na przykład: "We will have more time tomorrow" (Będziemy mieli więcej czasu jutro). W konstrukcji "be going to" również stosujemy "have" dla wszystkich osób: "They are going to have a party" (Oni zamierzają urządzić imprezę).

Warto pamiętać o czasach ciągłych, gdzie "have" i "has" łączą się z "been" tworząc formy złożone. Na przykład w Present Perfect Continuous: "I have been working all day" (Pracuję cały dzień), "She has been studying for hours" (Ona uczy się od godzin). Te konstrukcje często sprawiają trudność polskim uczniom, ale są kluczowe dla płynnego posługiwania się językiem angielskim.

Najczęstsze błędy przy użyciu kiedy have a kiedy has

Jednym z najczęstszych błędów jest nieprawidłowe dopasowanie formy czasownika do podmiotu. Wielu uczących się zapomina o zmianie "have" na "has" w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Pamiętaj: "He have a car" jest niepoprawne, powinno być "He has a car". Ten błąd często wynika z interference językowej, ponieważ w języku polskim nie ma takiego rozróżnienia.

Innym częstym problemem jest nieprawidłowe użycie "have" i "has" w pytaniach i przeczeniach. Pamiętaj, że w większości przypadków potrzebujesz czasownika posiłkowego "do" lub "does". Błędne jest powiedzenie "Have you a pen?", poprawna forma to "Do you have a pen?" (chyba że używasz brytyjskiej odmiany angielskiego w nieformalnym kontekście).

Warto też zwrócić uwagę na różnicę między kiedy must a kiedy have to. Choć oba wyrażenia oznaczają obowiązek, "must" jest bardziej kategoryczne i często wyraża osobiste przekonanie lub nakaz, podczas gdy "have to" wskazuje na zewnętrzną konieczność. Na przykład: "I must study harder" (Muszę się bardziej uczyć - wewnętrzne przekonanie) vs "I have to be at work by 9" (Muszę być w pracy o 9 - zewnętrzny wymóg).

Ostatnim częstym błędem jest nieprawidłowe użycie "have" i "has" w idiomach i wyrażeniach stałych. Pamiętaj, że w takich przypadkach forma czasownika jest ustalona i nie zmienia się w zależności od podmiotu. Na przykład, mówimy "She has a good time" (Ona dobrze się bawi), nawet jeśli w innych kontekstach używalibyśmy "She has".

 • Zwracaj uwagę na podmiot zdania i dostosuj formę "have" lub "has".
 • Pamiętaj o czasownikach posiłkowych w pytaniach i przeczeniach.
 • Rozróżniaj między "must" a "have to" w zależności od kontekstu.
 • Ucz się wyrażeń idiomatycznych jako całości, nie zmieniając ich formy.

Podsumowanie

Zrozumienie różnicy między kiedy has a kiedy have jest kluczowe dla poprawnego posługiwania się językiem angielskim. Podstawowa zasada jest prosta: "have" używa się z I, you, we, they, a "has" z he, she, it. To rozróżnienie obowiązuje w czasie teraźniejszym prostym, ale zmienia się w innych czasach i konstrukcjach gramatycznych, co wymaga praktyki i uwagi.

Warto również pamiętać o różnicy między kiedy must a kiedy have to. Oba wyrażają obowiązek, ale "must" jest bardziej kategoryczne i osobiste, podczas gdy "have to" wskazuje na zewnętrzną konieczność. Regularnie ćwicząc i zwracając uwagę na kontekst, można opanować te niuanse i uniknąć typowych błędów, co przyczyni się do płynniejszej i bardziej precyzyjnej komunikacji w języku angielskim.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Przykładowy test TOEFL - przygotuj się do międzynarodowego egzaminu językowego
 4. Informacje o Wielkiej Brytanii - najważniejsze fakty i ciekawostki
 5. Certyfikaty Cambridge: rodzaje i jak się do nich przygotować - wszystko, co musisz wiedzieć
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska

Witajcie! W krainie języka i struktur układam wyrazy. Opowiem o unikalnych zasobach nauki online, doskonaleniu wymowy, subtelnym słownictwie. Razem zgłębimy tajemnice składni i praktyki językowej. Niech słowa tańczą harmonijnie!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły