Kiedy używamy "an" - zasady użycia nieokreślonego artykułu w języku angielskim

Kiedy używamy "an" - zasady użycia nieokreślonego artykułu w języku angielskim
Autor Filip Andrzejewski
Filip Andrzejewski05.07.2024 | 10 min.

Kiedy używamy "an" w języku angielskim? To pytanie często sprawia trudność polskim uczniom. Użycie właściwego przedimka nieokreślonego jest kluczowe dla poprawności gramatycznej i naturalnego brzmienia wypowiedzi. W tym artykule zgłębimy zasady stosowania "an", poznamy wyjątki od reguł i nauczymy się, jak bezbłędnie dobierać odpowiedni przedimek w różnych kontekstach. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym uczniem, te wskazówki pomogą Ci opanować sztukę używania "an" w języku angielskim.

Kluczowe wnioski:
 • Przedimek "an" stosujemy przed wyrazami zaczynającymi się od samogłoski lub niemej spółgłoski.
 • Wyjątki od reguły występują, gdy wymawiamy słowo inaczej, niż się je pisze.
 • Przed niektórymi skrótami i akronimami również używamy "an", kierując się ich wymową.
 • Zasada fonetyczna jest ważniejsza niż pisownia przy wyborze między "a" i "an".
 • Regularna praktyka i wsłuchiwanie się w native speakerów to klucz do opanowania używania "an".

Kiedy używamy "an" przed samogłoskami - zasady fonetyczne

Kiedy używamy "an" przed samogłoskami, kierujemy się przede wszystkim zasadą fonetyczną. Oznacza to, że zwracamy uwagę na dźwięk, jakim zaczyna się następujące po przedimku słowo, a nie na jego pisownię. Ta zasada jest kluczowa dla poprawnego stosowania przedimka nieokreślonego w języku angielskim.

Przedimek "an" stosujemy przed wyrazami zaczynającymi się od dźwięków samogłoskowych: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Na przykład, mówimy "an apple" (jabłko), "an elephant" (słoń), "an interesting book" (interesująca książka), "an orange" (pomarańcza), "an umbrella" (parasol). W tych przypadkach dźwięk samogłoskowy na początku wyrazu determinuje użycie "an".

Warto pamiętać, że nie zawsze litera rozpoczynająca wyraz odpowiada dźwiękowi, który słyszymy. Na przykład, słowo "hour" (godzina) zaczyna się od niemej litery "h", ale wymawiamy je /aʊər/, czyli z dźwiękiem samogłoskowym na początku. Dlatego mówimy "an hour", a nie "a hour".

Zasada fonetyczna dotyczy również wyrazów zaczynających się od samogłosek, które w wymowie brzmią jak spółgłoski. Przykładem może być słowo "university" (uniwersytet), które mimo że zaczyna się od samogłoski "u", wymawiane jest z dźwiękiem /j/ na początku. W tym przypadku używamy "a university", a nie "an university".

Stosowanie zasady fonetycznej wymaga praktyki i osłuchania się z językiem. Kiedy używamy "an" poprawnie, nasza wypowiedź brzmi naturalnie i płynnie. Warto zwracać uwagę na wymowę native speakerów i naśladować ich w używaniu przedimków, aby rozwinąć intuicję językową.

Wyjątki od reguły - kiedy nie używamy "an" przed samogłoską

Choć ogólna zasada mówi o używaniu "an" przed samogłoskami, istnieją wyjątki, które mogą początkowo wydawać się mylące. Jednym z najczęstszych przypadków są słowa zaczynające się na literę "u", która jest wymawiana jak /ju:/. W takich sytuacjach używamy "a" zamiast "an".

Przykładami takich wyjątków są słowa: "a university" (uniwersytet), "a uniform" (mundur), "a unique opportunity" (unikalna okazja). Mimo że zaczynają się one od samogłoski w piśmie, w wymowie słyszymy dźwięk spółgłoskowy /j/, co determinuje użycie "a".

Podobnie jest w przypadku słów zaczynających się na "eu-", które często wymawiane są z początkowym /ju:/. Mówimy więc "a European country" (kraj europejski), "a euphemism" (eufemizm). Jednakże uwaga - nie wszystkie słowa na "eu-" podlegają tej zasadzie. Na przykład, mówimy "an eulogy" (mowa pogrzebowa), ponieważ tutaj "eu-" wymawiane jest jako /ju:/.

Innym interesującym przypadkiem są niektóre skróty i akronimy. Na przykład, mimo że "MBA" zaczyna się od litery "M", wymawiamy je jako /em bi: eɪ/, zaczynając od dźwięku samogłoskowego. Dlatego poprawna forma to "an MBA degree". To pokazuje, jak ważna jest znajomość wymowy w kontekście stosowania przedimków.

Kiedy używamy "an", musimy być czujni na te wyjątki. Najlepszym sposobem na ich opanowanie jest regularne słuchanie i praktykowanie języka angielskiego. Z czasem, użycie odpowiedniego przedimka stanie się naturalne i intuicyjne.

Czytaj więcej: Tabela nieregularnych czasowników angielskich - najważniejsze czasowniki

Kiedy używamy "an" przed spółgłoskami - przypadki szczególne

Choć zasadniczo "an" stosujemy przed samogłoskami, istnieją sytuacje, gdy używamy go przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłosek. Najczęściej dotyczy to słów, które zaczynają się od niemej spółgłoski "h". W takich przypadkach, mimo że widzimy spółgłoskę, słyszymy samogłoskę, co determinuje użycie "an".

Klasycznymi przykładami są wyrazy takie jak "an hour" (godzina), "an honest man" (uczciwy człowiek), "an heir" (spadkobierca). W tych słowach "h" jest nieme, więc pierwszym słyszalnym dźwiękiem jest samogłoska. Dlatego kiedy używamy "an" przed tymi wyrazami, kierujemy się zasadą fonetyczną, a nie pisownią.

Warto zauważyć, że nie wszystkie słowa zaczynające się na "h" wymagają "an". W większości przypadków "h" jest wymawiane, więc używamy "a", np. "a house" (dom), "a happy child" (szczęśliwe dziecko). Różnica między niemym a wymawianym "h" może być subtelna dla nie-native speakerów, dlatego warto się wsłuchiwać w wymowę rodzimych użytkowników języka.

Innym przypadkiem szczególnym są niektóre skróty i akronimy zaczynające się od spółgłosek, ale wymawiane z początkową samogłoską. Na przykład, mówimy "an MP" (Member of Parliament - członek parlamentu), ponieważ "MP" wymawiamy jako /em pi:/. Podobnie "an LCD screen" (ekran LCD), gdzie "LCD" czytamy /el si: di:/.

 • Używaj "an" przed niemym "h": an hour, an honor, an heir
 • Stosuj "an" przed skrótami wymawianymi z początkową samogłoską: an MP, an LCD
 • Pamiętaj, że większość słów na "h" wymaga "a": a house, a hat, a hero
 • Wsłuchuj się w wymowę native speakerów, aby rozróżnić nieme i wymawiane "h"

Różnice między "a" i "an" - kiedy używamy każdego z nich

Zdjęcie Kiedy używamy "an" - zasady użycia nieokreślonego artykułu w języku angielskim

Rozróżnienie między "a" i "an" jest kluczowe dla poprawnego używania przedimków nieokreślonych w języku angielskim. Podstawowa zasada jest prosta: używamy "a" przed wyrazami zaczynającymi się od dźwięku spółgłoskowego, a "an" przed dźwiękiem samogłoskowym. Jednak, jak już wiemy, nie zawsze jest to tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

Kiedy używamy "a", kierujemy się przede wszystkim dźwiękiem spółgłoskowym na początku następnego wyrazu. Dotyczy to nie tylko słów zaczynających się od spółgłosek w piśmie, ale także tych, które mimo pisowni rozpoczynającej się od samogłoski, wymawiane są z początkowym dźwiękiem spółgłoskowym. Przykłady to "a university", "a one-way street", "a useful tool".

Kiedy używamy "an", stosujemy je przed wyrazami zaczynającymi się od dźwięku samogłoskowego. Obejmuje to słowa zaczynające się od samogłosek w piśmie, ale także te, które mimo spółgłoski na początku, wymawiane są z dźwiękiem samogłoskowym. Przykłady to "an apple", "an hour", "an MBA degree".

Warto zauważyć, że wybór między "a" i "an" może zmieniać się w zależności od akcentu lub dialektu. Na przykład, w niektórych brytyjskich akcentach słowo "herb" wymawiane jest z niemym "h", więc używa się "an herb". Natomiast w amerykańskim angielskim "h" jest wymawiane, więc stosuje się "a herb".

Kiedy używamy "an" w skrótach i akronimach - wskazówki

Stosowanie przedimków przed skrótami i akronimami może być szczególnie tricky. Zasada pozostaje ta sama - kierujemy się wymową, a nie pisownią. Jednakże, w przypadku skrótów i akronimów, sposób ich odczytywania może nie być oczywisty dla wszystkich.

Kiedy używamy "an" przed skrótami? Zasadniczo wtedy, gdy skrót zaczyna się od dźwięku samogłoskowego. Na przykład, mówimy "an MBA" (Master of Business Administration), ponieważ wymawiamy to jako /em bi: eɪ/. Podobnie "an LCD screen" (ekran LCD), gdzie "LCD" czytamy /el si: di:/.

Z drugiej strony, skróty zaczynające się od dźwięku spółgłoskowego wymagają użycia "a". Na przykład, mówimy "a PhD" (doktorat), ponieważ wymawiamy to jako /pi: eɪtʃ di:/. Podobnie "a UFO" (niezidentyfikowany obiekt latający), gdzie "UFO" czytamy /ju: ef əʊ/.

Warto pamiętać, że niektóre skróty mogą być wymawiane różnie w zależności od kontekstu lub preferencji mówiącego. Na przykład, "URL" może być wymawiane jako pojedyncze słowo /ɜːl/ lub jako oddzielne litery /ju: ɑːr el/. W pierwszym przypadku użyjemy "a URL", w drugim "an URL".

 • Używaj "an" przed skrótami wymawianymi z początkową samogłoską: an MBA, an LCD
 • Stosuj "a" przed skrótami zaczynającymi się od dźwięku spółgłoskowego: a PhD, a UFO
 • Zwracaj uwagę na różne możliwe wymowy skrótów i akronimów
 • W razie wątpliwości, sprawdź wymowę w słowniku lub posłuchaj native speakerów

Ćwiczenia praktyczne - kiedy używamy "an" w różnych kontekstach

Najlepszym sposobem na opanowanie użycia "an" jest praktyka. Poniżej przedstawiamy serię ćwiczeń, które pomogą Ci utrwalić zasady i wyjątki związane z tym przedimkiem. Pamiętaj, że kiedy używamy "an", zawsze kierujemy się wymową, a nie pisownią.

Zacznijmy od prostych przykładów. Uzupełnij poniższe zdania odpowiednim przedimkiem (a/an): 1. I saw ___ elephant at the zoo. 2. She bought ___ new car yesterday. 3. He is ___ honest man. 4. We need ___ umbrella, it's raining. 5. That's ___ interesting idea.

Teraz przejdźmy do trudniejszych przypadków, uwzględniających wyjątki i skróty: 1. She has ___ MBA from Harvard. 2. It's ___ one-time offer. 3. He's ___ FBI agent. 4. I need ___ USB drive. 5. That's ___ unique opportunity.

Odpowiedzi: 1. an, 2. a, 3. an, 4. an, 5. an; 1. an, 2. a, 3. an, 4. a, 5. a. Jeśli miałeś trudności z niektórymi przykładami, nie martw się. Opanowanie tych zasad wymaga czasu i praktyki. Regularnie ćwicz, słuchaj native speakerów i zwracaj uwagę na użycie przedimków w codziennych sytuacjach.

Pamiętaj, że kiedy używamy "an", najważniejsza jest wymowa. Słuchaj uważnie, jak wymawiane są słowa i kieruj się dźwiękiem, a nie pisownią. Z czasem, użycie odpowiedniego przedimka stanie się dla Ciebie naturalne i intuicyjne. Powodzenia w nauce!

Podsumowanie

Zasady użycia przedimka "an" w języku angielskim mogą początkowo wydawać się skomplikowane, ale z praktyką stają się intuicyjne. Kiedy używamy "an", kierujemy się przede wszystkim wymową, a nie pisownią. Przed dźwiękami samogłoskowymi stosujemy "an", a przed spółgłoskowymi "a". Wyjątki i przypadki szczególne wymagają dodatkowej uwagi.

Opanowanie reguł dotyczących kiedy używamy "an" wymaga czasu i ćwiczeń. Warto zwracać uwagę na wymowę native speakerów i regularnie praktykować. Nie zniechęcaj się, jeśli na początku popełniasz błędy - to normalne. Z czasem zauważysz, że a lot of kiedy używamy "an" staje się dla Ciebie naturalne, a any kiedy używamy "a" lub "an" nie będzie już stanowić problemu.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Terminy egzaminów - ważne informacje o sesjach egzaminacyjnych
 4. Informacje o Wielkiej Brytanii - najważniejsze fakty i ciekawostki
 5. Cechy przedsiębiorcy: kluczowe cechy do sukcesu w biznesie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Filip Andrzejewski
Filip Andrzejewski

Jestem Filip, a moją pasją od zawsze była eksploracja wiedzy i fascynacja różnorodnością języków. Tutaj znajdziecie artykuły, poradniki oraz inspiracje związane z nauką i rozwojem osobistym. Dzielę się nie tylko technikami efektywnego nauki, ale również ciekawymi informacjami z dziedziny lingwistyki i języków obcych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły