Stopień wyższy w języku angielskim - pełen przewodnik po stopniowaniu przymiotników i przysłówków

Stopień wyższy w języku angielskim - pełen przewodnik po stopniowaniu przymiotników i przysłówków
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska05.07.2024 | 11 min.

Stopień wyższy w języku angielskim to kluczowy element gramatyki, który pozwala nam precyzyjniej wyrażać porównania i różnice. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym uczniem, czy zaawansowanym mówcą, zrozumienie zasad tworzenia i używania stopnia wyższego przymiotników i przysłówków jest niezbędne do efektywnej komunikacji. W tym przewodniku zagłębimy się w tajniki stopniowania, przedstawimy regularne i nieregularne formy oraz pokażemy, jak uniknąć typowych błędów.

Kluczowe wnioski:
 • Stopień wyższy służy do porównywania dwóch osób, rzeczy lub sytuacji, podkreślając różnice między nimi.
 • Większość przymiotników tworzy stopień wyższy przez dodanie końcówki -er lub użycie słowa "more", ale istnieją wyjątki, które warto zapamiętać.
 • Przysłówki również podlegają stopniowaniu, co pozwala na bardziej precyzyjne opisywanie czynności i stanów.
 • Konstrukcje zdań ze stopniem wyższym mają specyficzną strukturę, którą łatwo opanujesz dzięki praktyce.
 • Regularne ćwiczenia i używanie stopnia wyższego w codziennych sytuacjach znacznie poprawią Twoją płynność w języku angielskim.

Zasady tworzenia stopnia wyższego w języku angielskim

Tworzenie stopnia wyższego w języku angielskim to kluczowa umiejętność, która pozwala nam precyzyjnie porównywać osoby, przedmioty czy sytuacje. Podstawową zasadą jest dodawanie końcówki "-er" do krótkich przymiotników lub używanie słowa "more" przed dłuższymi. Na przykład, "tall" zmienia się w "taller", a "beautiful" w "more beautiful".

Warto pamiętać, że istnieją wyjątki od tej reguły. Niektóre popularne przymiotniki, takie jak "good" czy "bad", mają nieregularne formy stopnia wyższego - odpowiednio "better" i "worse". Te wyjątki trzeba po prostu zapamiętać, aby uniknąć błędów w komunikacji.

Ważnym aspektem tworzenia stopnia wyższego jest też uwzględnienie długości przymiotnika. Generalnie, przymiotniki jednosylabowe i niektóre dwusylabowe przyjmują końcówkę "-er", podczas gdy dłuższe wymagają użycia "more". Przykładowo, mówimy "smarter" (od "smart"), ale "more intelligent" (od "intelligent").

W przypadku przymiotników zakończonych na "-y", zamieniamy tę literę na "i" przed dodaniem "-er". Tak więc "happy" staje się "happier". To prosta zasada, która znacznie ułatwia tworzenie poprawnych form stopnia wyższego dla wielu popularnych przymiotników.

Pamiętaj również, że niektóre przymiotniki dwusylabowe mogą tworzyć stopień wyższy na oba sposoby. Na przykład, możemy powiedzieć zarówno "politer" jak i "more polite". W takich przypadkach warto sprawdzić w słowniku, która forma jest częściej używana przez native speakerów.

Stopień wyższy przymiotników - regularne i nieregularne formy

Regularne formy stopnia wyższego przymiotników są stosunkowo proste do opanowania. Dla krótkich przymiotników, takich jak "cold", "big" czy "nice", wystarczy dodać końcówkę "-er": "colder", "bigger", "nicer". W przypadku przymiotników zakończonych pojedynczą spółgłoską poprzedzoną pojedynczą samogłoską, podwajamy tę spółgłoskę: "big" - "bigger", "hot" - "hotter".

Dłuższe przymiotniki (trzy sylaby i więcej) oraz niektóre dwusylabowe tworzą stopień wyższy przez dodanie "more" przed przymiotnikiem: "beautiful" - "more beautiful", "interesting" - "more interesting". To proste rozwiązanie pozwala uniknąć niezręcznych form, które mogłyby powstać przy próbie dodania "-er" do długich słów.

Nieregularne formy stopnia wyższego to prawdziwe wyzwanie dla uczących się języka angielskiego. Najpopularniejsze z nich to: "good" - "better", "bad" - "worse", "far" - "farther/further", "little" - "less". Te formy trzeba po prostu zapamiętać, gdyż nie podlegają żadnej konkretnej regule.

Warto zwrócić uwagę na przymiotniki kończące się na "-y". W ich przypadku zamieniamy "y" na "i" przed dodaniem "-er": "happy" - "happier", "easy" - "easier". Ta zasada dotyczy większości przymiotników z tym zakończeniem, choć istnieją wyjątki, jak "shy" - "shyer".

Pamiętaj, że niektóre przymiotniki, takie jak "unique", "perfect" czy "complete", teoretycznie nie powinny mieć stopnia wyższego, ponieważ opisują cechy absolutne. Jednak w języku potocznym można spotkać formy takie jak "more unique" czy "more perfect", choć purystom językowym mogą one przeszkadzać.

Czytaj więcej: Nauka Angielskiego za Pomocą Audiobooków: Efektywna Metoda

Stopień wyższy przysłówków - jak tworzyć i stosować

Tworzenie stopnia wyższego przysłówków w języku angielskim jest nieco prostsze niż w przypadku przymiotników, ale wciąż wymaga uwagi. Większość przysłówków tworzy stopień wyższy przez dodanie "more" przed podstawową formą: "carefully" - "more carefully", "slowly" - "more slowly".

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Przysłówki, które mają taką samą formę jak przymiotniki (np. "fast", "hard", "late"), tworzą stopień wyższy przez dodanie "-er", tak jak ich przymiotnikowe odpowiedniki: "faster", "harder", "later". To ważne rozróżnienie, które często sprawia trudności uczącym się.

Niektóre przysłówki mają nieregularne formy stopnia wyższego, podobnie jak przymiotniki. Najważniejsze z nich to: "well" - "better", "badly" - "worse", "little" - "less", "much" - "more". Te formy należy po prostu zapamiętać, aby uniknąć błędów w komunikacji.

Stosowanie stopnia wyższego przysłówków w zdaniach jest podobne do użycia przymiotników. Używamy ich, gdy chcemy porównać sposób wykonywania czynności. Na przykład: "He runs faster than me" (On biega szybciej niż ja) lub "She speaks more fluently than last year" (Ona mówi płynniej niż w zeszłym roku).

Pamiętaj, że w języku angielskim niektóre przysłówki mogą mieć dwie formy - z końcówką "-ly" i bez niej. W takich przypadkach obie formy mogą tworzyć stopień wyższy inaczej. Na przykład, "late" może być "later" lub "more lately", w zależności od kontekstu i znaczenia.

Porównania z użyciem stopnia wyższego - konstrukcje zdań

Zdjęcie Stopień wyższy w języku angielskim - pełen przewodnik po stopniowaniu przymiotników i przysłówków

Konstruowanie zdań z użyciem stopnia wyższego wymaga znajomości kilku kluczowych struktur. Najpopularniejsza to "... is/are + stopień wyższy + than ...". Na przykład: "This book is more interesting than the last one" (Ta książka jest ciekawsza niż poprzednia) lub "He is taller than his brother" (On jest wyższy niż jego brat).

Inna ważna konstrukcja to "The + stopień wyższy..., the + stopień wyższy...". Używamy jej, gdy chcemy pokazać, że jedna rzecz zmienia się w zależności od drugiej. Na przykład: "The harder you work, the more successful you'll be" (Im ciężej pracujesz, tym bardziej będziesz odnosić sukcesy).

Warto też znać strukturę "as + przymiotnik/przysłówek + as", która służy do porównywania rzeczy lub osób o podobnych cechach. Na przykład: "She is as tall as her mother" (Ona jest tak wysoka jak jej matka). W stopniu wyższym możemy użyć tej konstrukcji z negacją: "He is not as fast as his sister" (On nie jest tak szybki jak jego siostra).

Przy porównywaniu więcej niż dwóch rzeczy lub osób, używamy konstrukcji "one of the + stopień najwyższy". Na przykład: "This is one of the most beautiful cities I've ever seen" (To jedno z najpiękniejszych miast, jakie kiedykolwiek widziałem). Pamiętaj, że w tym przypadku używamy już stopnia najwyższego, a nie wyższego.

Czasami w języku angielskim używamy podwójnego porównania, aby podkreślić różnicę. Na przykład: "The situation is getting more and more complicated" (Sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana). Ta konstrukcja jest szczególnie przydatna, gdy chcemy opisać postępujące zmiany.

Najczęstsze błędy przy tworzeniu stopnia wyższego

Jednym z najczęstszych błędów przy tworzeniu stopnia wyższego jest nieprawidłowe stosowanie zasad dla krótkich i długich przymiotników. Wielu uczących się ma tendencję do dodawania "-er" do wszystkich przymiotników, tworząc niepoprawne formy jak "beautifuler" zamiast "more beautiful". Pamiętaj, że ogólna zasada to "-er" dla krótkich (jednosylabowych) i "more" dla długich (trzysylabowych i dłuższych) przymiotników.

Innym częstym błędem jest nieprawidłowe tworzenie form nieregularnych. Formy takie jak "gooder" zamiast "better" czy "badder" zamiast "worse" są klasycznymi przykładami tego typu pomyłek. Warto poświęcić czas na zapamiętanie nieregularnych form stopnia wyższego, aby uniknąć takich błędów.

Wielu uczących się ma również problem z podwajaniem spółgłosek w krótkich przymiotnikach. Zapominają, że w słowach takich jak "big" czy "hot", należy podwoić ostatnią spółgłoskę przed dodaniem "-er". Prawidłowe formy to "bigger" i "hotter", a nie "biger" czy "hoter".

Błędem jest też używanie "more" z krótkimi przymiotnikami, które powinny przyjmować końcówkę "-er". Formy takie jak "more tall" zamiast "taller" czy "more cheap" zamiast "cheaper" są niepoprawne i mogą utrudniać komunikację.

Warto też pamiętać, że w języku angielskim nie używamy podwójnego oznaczenia stopnia wyższego. Błędem jest więc mówienie "more better" czy "more prettier". Wystarczy użyć albo "more", albo końcówki "-er", ale nigdy obu naraz.

 • Unikaj dodawania "-er" do długich przymiotników - użyj "more".
 • Zapamiętaj nieregularne formy stopnia wyższego.
 • Pamiętaj o podwajaniu spółgłosek w krótkich przymiotnikach.
 • Nie używaj "more" z krótkimi przymiotnikami.
 • Unikaj podwójnego oznaczenia stopnia wyższego.

Ćwiczenia i praktyczne zastosowania stopnia wyższego

Najlepszym sposobem na opanowanie stopnia wyższego jest regularne ćwiczenie. Zacznij od prostych porównań w codziennych sytuacjach. Na przykład, porównuj pogodę: "Today is warmer than yesterday" (Dziś jest cieplej niż wczoraj) lub przedmioty wokół ciebie: "This chair is more comfortable than that one" (To krzesło jest wygodniejsze niż tamto).

Świetnym ćwiczeniem jest też tworzenie list. Spróbuj uporządkować przedmioty lub osoby według określonej cechy, używając stopnia wyższego. Na przykład, uszereguj swoich znajomych od najniższego do najwyższego: "Tom is taller than Mike, but shorter than John" (Tom jest wyższy od Mike'a, ale niższy od Johna).

Praktyczne zastosowanie stopnia wyższego znajdziesz też w codziennych dyskusjach. Gdy rozmawiasz o filmach, książkach czy restauracjach, naturalnie będziesz używać porównań. "The book was more interesting than the movie" (Książka była ciekawsza niż film) - takie zdania pomogą ci oswoić się z używaniem stopnia wyższego.

Warto też ćwiczyć użycie stopnia wyższego w opisywaniu zmian i trendów. Na przykład, mówiąc o swoim postępie w nauce języka: "My English is getting better every day" (Mój angielski poprawia się z każdym dniem) lub o zmianach w społeczeństwie: "Cities are becoming more crowded" (Miasta stają się coraz bardziej zatłoczone).

Pamiętaj, że stopień wyższy jest niezbędny w wyrażaniu opinii i preferencji. Ćwicz zdania takie jak: "I find jazz more relaxing than rock" (Uważam, że jazz jest bardziej relaksujący niż rock) lub "Eating out is more expensive than cooking at home" (Jedzenie na mieście jest droższe niż gotowanie w domu). Takie praktyczne zastosowania pomogą ci płynnie używać stopnia wyższego w codziennej komunikacji.

 • Regularnie ćwicz proste porównania w codziennych sytuacjach.
 • Twórz listy uporządkowane według określonej cechy.
 • Używaj stopnia wyższego w dyskusjach o filmach, książkach czy restauracjach.
 • Opisuj zmiany i trendy, używając konstrukcji ze stopniem wyższym.
 • Wyrażaj swoje opinie i preferencje, stosując porównania.

Podsumowanie

Opanowanie zasad tworzenia stopnia wyższego i najwyższego w języku angielskim to klucz do precyzyjnego wyrażania porównań. Regularne formy, nieregularne wyjątki oraz konstrukcje zdań z użyciem tych stopni zostały szczegółowo omówione, dając solidne podstawy do efektywnej komunikacji w różnorodnych sytuacjach.

Praktyczne ćwiczenia i zastosowania stopnia wyższego i najwyższego w codziennych rozmowach pozwalają utrwalić zdobytą wiedzę. Dzięki regularnej praktyce i unikaniu typowych błędów, można z łatwością wykorzystywać te formy do wyrażania opinii, opisywania zmian czy porównywania osób i przedmiotów w języku angielskim.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Terminy egzaminów - ważne informacje o sesjach egzaminacyjnych
 4. Informacje o Wielkiej Brytanii - najważniejsze fakty i ciekawostki
 5. Cechy przedsiębiorcy: kluczowe cechy do sukcesu w biznesie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksandra Kalinowska
Aleksandra Kalinowska

Witajcie! W krainie języka i struktur układam wyrazy. Opowiem o unikalnych zasobach nauki online, doskonaleniu wymowy, subtelnym słownictwie. Razem zgłębimy tajemnice składni i praktyki językowej. Niech słowa tańczą harmonijnie!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły