Przyimki czasu w języku angielskim - wszystko, co musisz wiedzieć o ich użyciu

Przyimki czasu w języku angielskim - wszystko, co musisz wiedzieć o ich użyciu
Autor Filip Andrzejewski
Filip Andrzejewski05.07.2024 | 10 min.

Przyimki czasu w języku angielskim to kluczowe elementy gramatyczne, które pozwalają precyzyjnie określać momenty i okresy. Choć mogą wydawać się skomplikowane, zrozumienie ich użycia jest niezbędne dla efektywnej komunikacji po angielsku. W tym artykule omówimy najważniejsze przyimki czasu, ich zastosowanie w różnych kontekstach oraz typowe pułapki, których warto unikać. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym użytkownikiem języka, znajdziesz tu cenne wskazówki, które pomogą Ci lepiej wyrażać się w mowie i piśmie.

Kluczowe wnioski:
 • Przyimki czasu są niezbędne do precyzyjnego określania momentów i okresów w języku angielskim.
 • Najczęściej używane przyimki czasu to "in", "on", "at", "for" i "during" - każdy ma swoje specyficzne zastosowania.
 • Kontekst jest kluczowy przy wyborze odpowiedniego przyimka czasu w zdaniu.
 • Wiele błędów w użyciu przyimków czasu wynika z dosłownego tłumaczenia z języka polskiego.
 • Regularna praktyka i ekspozycja na język angielski pomogą w intuicyjnym stosowaniu przyimków czasu.

Najważniejsze przyimki czasu w języku angielskim

Przyimki czasu są kluczowym elementem języka angielskiego, pozwalającym precyzyjnie określać momenty i okresy. Do najczęściej używanych należą "in", "on", "at", "for" oraz "during". Każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowanie i kontekst, w którym jest używany.

"In" używamy głównie do określania lat, miesięcy, pór roku i dłuższych okresów czasu. Na przykład: "in 2023", "in July", "in summer", "in the 21st century". Ten przyimek czasu pomaga nam umiejscowić wydarzenia w szerszych ramach czasowych.

"On" stosujemy do dni tygodnia i konkretnych dat. Mówimy więc "on Monday", "on 15th May", "on Christmas Day". Jest to precyzyjny sposób wskazania konkretnego dnia lub daty w kalendarzu.

"At" używamy do określania konkretnych godzin i niektórych świąt lub okresów. Przykłady to: "at 3 o'clock", "at midnight", "at Christmas", "at the weekend". Ten przyimek czasu pozwala nam wskazać dokładny moment lub krótki okres.

"For" i "during" służą do opisywania okresów trwania. "For" używamy, gdy mówimy o długości trwania: "for two hours", "for a week". "During" stosujemy, gdy chcemy podkreślić, że coś działo się w trakcie jakiegoś okresu: "during the summer", "during the meeting".

Przyimki czasu określające punkty w czasie

Precyzyjne określanie punktów w czasie jest kluczowe dla efektywnej komunikacji w języku angielskim. Przyimki czasu takie jak "at", "on" i "in" odgrywają tutaj główną rolę, pozwalając nam dokładnie wskazać, kiedy coś się wydarzyło lub wydarzy.

"At" jest niezastąpiony, gdy mówimy o konkretnych godzinach. Używamy go w wyrażeniach takich jak "at 7 PM", "at noon", "at midnight". Ten przyimek czasu pozwala nam precyzyjnie określić moment w ciągu dnia lub nocy.

"On" jest przyimkiem, który stosujemy, mówiąc o konkretnych dniach lub datach. Przykłady to "on Monday", "on July 4th", "on my birthday". Dzięki niemu możemy wskazać dokładny dzień, w którym coś się wydarzyło lub ma się wydarzyć.

"In" używamy do szerszych okresów, takich jak miesiące, pory roku czy lata. Mówimy więc "in August", "in summer", "in 2024". Ten przyimek czasu pomaga nam umiejscowić wydarzenia w szerszym kontekście czasowym.

Warto zauważyć, że w niektórych przypadkach możemy używać różnych przyimków w zależności od kontekstu. Na przykład, mówimy "at Christmas" (konkretny moment świąt), ale "on Christmas Day" (konkretny dzień) i "in the Christmas season" (szerszy okres świąteczny).

Czytaj więcej: Tabela nieregularnych czasowników angielskich - najważniejsze czasowniki

Zastosowanie przyimków czasu w zdaniach angielskich

Prawidłowe zastosowanie przyimków czasu w zdaniach angielskich jest kluczowe dla precyzyjnego wyrażania myśli. Przyimki te pomagają nam nie tylko określić, kiedy coś się wydarzyło, ale także jak długo trwało i w jakim kontekście czasowym się odbywało.

W zdaniach dotyczących regularnych, powtarzających się czynności, często używamy "on" dla dni tygodnia i "at" dla pór dnia. Na przykład: "I go to the gym on Mondays and Wednesdays" lub "She usually studies at night". Te przyimki czasu pomagają ustalić rutynę i nawyki.

Gdy mówimy o jednorazowych wydarzeniach w przeszłości lub przyszłości, wybór przyimka zależy od precyzji, z jaką chcemy określić czas. Możemy powiedzieć "The meeting is at 3 PM on Thursday in July", używając różnych przyimków do określenia godziny, dnia i miesiąca.

W przypadku okresów trwania, często używamy "for" lub "since". "For" stosujemy, gdy mówimy o długości trwania: "I've been learning English for 5 years". "Since" używamy, gdy wskazujemy punkt początkowy: "She's been living here since 2010".

Warto pamiętać, że niektóre wyrażenia czasowe nie wymagają przyimków, na przykład "last week", "next month", "every day". Umiejętne stosowanie lub pomijanie przyimków czasu sprawia, że nasze wypowiedzi brzmią naturalnie i poprawnie.

Przyimki czasu a określanie okresów i przedziałów

Zdjęcie Przyimki czasu w języku angielskim - wszystko, co musisz wiedzieć o ich użyciu

Określanie okresów i przedziałów czasowych w języku angielskim wymaga szczególnej uwagi przy doborze odpowiednich przyimków czasu. Najczęściej używanymi w tym kontekście są "for", "during", "within", "throughout" oraz "between".

"For" stosujemy, gdy chcemy określić długość trwania jakiegoś stanu lub czynności. Na przykład: "I've been waiting for two hours" lub "She's been studying English for five years". Ten przyimek czasu jest kluczowy przy wyrażaniu, jak długo coś trwa.

"During" używamy, gdy chcemy podkreślić, że coś działo się w trakcie jakiegoś określonego okresu. Mówimy więc: "I met many interesting people during my stay in London" lub "He works hard during the week". "During" pomaga nam umiejscowić wydarzenia w konkretnym kontekście czasowym.

"Within" stosujemy, gdy mówimy o czymś, co wydarzy się lub powinno się wydarzyć w określonych ramach czasowych. Na przykład: "The package will arrive within 3-5 business days" lub "You must complete the task within a week". Ten przyimek czasu jest pomocny w określaniu terminów i limitów czasowych.

"Throughout" i "between" pomagają nam precyzyjnie określić rozciągłość czasową. "Throughout" oznacza "przez cały czas trwania": "The noise continued throughout the night". "Between" używamy do określenia przedziału: "The meeting is scheduled between 2 PM and 4 PM". Te przyimki pozwalają nam dokładnie opisać, kiedy i jak długo coś się dzieje.

 • Używaj "for" do określania długości trwania
 • Stosuj "during" dla wydarzeń w trakcie określonego okresu
 • "Within" pomoże Ci określić ramy czasowe
 • "Throughout" oznacza "przez cały czas trwania"
 • "Between" jest idealne do określania przedziałów czasowych

Typowe błędy przy używaniu przyimków czasu po polsku

Osoby uczące się języka angielskiego często popełniają błędy przy używaniu przyimków czasu, szczególnie gdy próbują dosłownie tłumaczyć wyrażenia z języka polskiego. Jednym z najczęstszych błędów jest niepoprawne użycie "in" i "on" w kontekście dni tygodnia.

W języku polskim mówimy "w poniedziałek", co może prowadzić do błędnego tłumaczenia na angielski jako "in Monday". Prawidłowa forma to oczywiście "on Monday". Podobnie, mówimy "on Sunday", a nie "at Sunday", mimo że po polsku używamy przyimka "w" (w niedzielę).

Innym częstym błędem jest niepoprawne używanie przyimka "at" w kontekście pór roku. Po polsku mówimy "w lecie", co może prowadzić do błędnego użycia "at summer" zamiast poprawnego "in summer". Pamiętajmy, że dla pór roku zawsze używamy przyimka "in".

Problematyczne bywa również określanie czasu w godzinach. W języku polskim nie używamy przyimka przed godziną, mówiąc na przykład "o trzeciej". W angielskim konieczne jest użycie "at": "at three o'clock". Pominięcie tego przyimka czasu jest częstym błędem wśród polskich uczniów.

Warto też zwrócić uwagę na różnice w używaniu przyimków przy określaniu dat. W polskim mówimy "piątego maja", co może prowadzić do błędnego pominięcia przyimka w angielskim. Poprawna forma to "on May 5th", nie samo "May 5th", gdy używamy daty jako określenia czasu w zdaniu.

Zaawansowane struktury z przyimkami czasu po angielsku

Zaawansowane struktury z przyimkami czasu w języku angielskim pozwalają na bardzo precyzyjne i eleganckie wyrażanie relacji czasowych. Jedną z takich struktur jest użycie "by the time" do wyrażenia czynności, która zakończy się przed inną: "By the time you arrive, I will have finished the report".

Inną zaawansowaną strukturą jest "as of", używane do wskazania punktu początkowego stanu lub sytuacji, która trwa do chwili obecnej: "As of January, we have implemented new security measures". Ten przyimek czasu jest szczególnie przydatny w formalnych kontekstach biznesowych.

"Prior to" i "subsequent to" to bardziej formalne odpowiedniki "before" i "after". Możemy powiedzieć: "Prior to the meeting, please review the documents" lub "Subsequent to the announcement, the stock prices increased". Te wyrażenia nadają wypowiedzi bardziej profesjonalny ton.

Warto też zwrócić uwagę na strukturę "on the verge of", używaną do opisania sytuacji, która jest bliska zaistnienia: "The company is on the verge of bankruptcy". Ta konstrukcja pozwala na bardzo obrazowe przedstawienie nadchodzących wydarzeń.

Zaawansowaną strukturą jest również "in the wake of", używane do opisania wydarzeń następujących bezpośrednio po jakimś znaczącym zdarzeniu: "In the wake of the financial crisis, many banks implemented stricter lending policies". Te złożone przyimki czasu pozwalają na niezwykle precyzyjne wyrażanie następstwa zdarzeń.

 • "By the time" używaj do wyrażenia czynności kończącej się przed inną
 • "As of" stosuj do wskazania punktu początkowego trwającej sytuacji
 • "Prior to" i "subsequent to" to formalne odpowiedniki "before" i "after"
 • "On the verge of" opisuje sytuację bliską zaistnienia
 • "In the wake of" wyraża następstwo po znaczącym zdarzeniu

Podsumowanie

Prawidłowe stosowanie przyimków czasu w języku angielskim jest kluczowe dla precyzyjnego wyrażania myśli. Każdy przyimek czasu ma swoje specyficzne zastosowanie, pozwalając na dokładne określenie momentów, okresów i relacji czasowych. Od prostych wyrażeń po zaawansowane struktury, umiejętne użycie tych elementów gramatycznych znacząco wpływa na jakość komunikacji.

Warto pamiętać, że przyimki czasu często różnią się między językiem polskim a angielskim. Unikanie dosłownych tłumaczeń i regularna praktyka pomagają w intuicyjnym stosowaniu właściwych przyimków. Opanowanie tej dziedziny gramatyki otwiera drogę do swobodnego i precyzyjnego wyrażania się w języku angielskim, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w kontekstach formalnych.

Najczęstsze pytania

Przyimek "in" stosujemy głównie do określania lat, miesięcy, pór roku i dłuższych okresów. Używamy go mówiąc np. "in 2023", "in July", "in summer", "in the 21st century". Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy umieścić wydarzenie w szerszych ramach czasowych. Pamiętaj, że "in" nie jest odpowiednie do dni tygodnia czy konkretnych dat.

"On" stosujemy głównie do dni tygodnia i konkretnych dat. Mówimy więc "on Monday", "on 15th May", "on Christmas Day". Ten przyimek jest idealny, gdy chcemy wskazać konkretny dzień lub datę w kalendarzu. Nie używamy go jednak do miesięcy czy lat - w tych przypadkach właściwy będzie przyimek "in".

"For" używamy, gdy mówimy o długości trwania czegoś, np. "for two hours", "for a week". "During" stosujemy, gdy chcemy podkreślić, że coś działo się w trakcie jakiegoś okresu, np. "during the summer", "during the meeting". "For" skupia się na długości czasu, podczas gdy "during" podkreśla, że coś miało miejsce w określonym przedziale czasowym.

Kluczowe jest unikanie dosłownych tłumaczeń. Na przykład, polskie "w poniedziałek" tłumaczymy jako "on Monday", nie "in Monday". Podobnie, "w lecie" to "in summer", nie "at summer". Warto też pamiętać, że w angielskim używamy "at" przed godzinami, czego nie ma w polskim. Regularna praktyka i świadomość tych różnic pomoże w unikaniu typowych błędów.

Do zaawansowanych struktur należą: "by the time" (zanim), "as of" (od), "prior to" (przed), "subsequent to" (po), "on the verge of" (tuż przed) oraz "in the wake of" (w następstwie). Przykładowo: "By the time you arrive, I'll have finished" lub "As of January, new rules apply". Te struktury pozwalają na bardzo precyzyjne wyrażanie relacji czasowych w języku angielskim.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze i najbardziej nietypowe języki na świecie
 2. Kursy zawodowe Łódź: Które kursy wybrać dla rozwoju zawodowego?
 3. Terminy egzaminów - ważne informacje o sesjach egzaminacyjnych
 4. Informacje o Wielkiej Brytanii - najważniejsze fakty i ciekawostki
 5. Cechy przedsiębiorcy: kluczowe cechy do sukcesu w biznesie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Filip Andrzejewski
Filip Andrzejewski

Jestem Filip, a moją pasją od zawsze była eksploracja wiedzy i fascynacja różnorodnością języków. Tutaj znajdziecie artykuły, poradniki oraz inspiracje związane z nauką i rozwojem osobistym. Dzielę się nie tylko technikami efektywnego nauki, ale również ciekawymi informacjami z dziedziny lingwistyki i języków obcych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły